บ้านพิมพฤกษา

            บริษัท พิมม่า ดีเวลลอป แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ได้ก่อตั้งขั้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ จังหวัดน่าน โดยมีคุณพิมพ์ใจ  นันท์ชัย เป็นกรรมการผู้จัดการ และคุณชัยยงค์  นันท์ชัยเป็นที่ปรึกษา เริ่มต้นด้วยการก่อสร้างบ้านในแบรนด์ บ้านพิมม่า  ภายใต้สโลแกน อบอุ่น แสนสบาย สไตล์พิมม่า  และก่อสร้างโครงการบ้านพิมษิกา  บริเวณด้านทิศเหนือของเมือง

            ปัจจุบัน บริษัท พิมม่า ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ บ้านพิมพฤกษา@เขาน้อย แห่งนี้  มาถึงปัจจุบัน  บริษัทได้ทำการก่อสร้างบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 หลังคาเรือน

            โครงการบ้านพิมพฤกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 55 ไร่ โดยแบ่งดำเนินการระยะแรก จำนวน 30 ไร่  เป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม จำนวน 150 ยูนิต  โดยโครงการบ้านพิมพฤกษา ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2555  ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2555  ปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วจำนวน 60 หลังคา พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าพักอาศัยแล้ว

            สำหรับวัตถุประสงค์การดำเนินการของ แบรนด์ “พิมม่า “ มีหลักอยู่ 3 ข้องดังนี้

 1. เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจซื้อบ้านจาก พิมม่า ทุกโครงการ ทุกหลัง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เติมเต็มชีวิตครอบครัวให้อบอุ่น ภายใต้สโลแกน “อบอุ่น แสนสบาย”
 2. เพื่อส่งเสริมสภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัดน่านให้มีศักยภาพที่สูงขั้น โดยการจ้างแรงงานในท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุ ส่วนใหญ่จากท้องถิ่น ปัจจุบัน บ้านพิมพฤกษา ใช้แรงงานภายในจังหวัดน่าน ประมาณวันละ 80 -100 คน  เพื่อสร้างบ้านในแต่ละหลังส่งมอบให้ลูกค้าทันตามกำหนด ช่วยลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่  แรงงานไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ลดปัญหาสังคมตามมา
 3. เพื่อพัฒนาเมืองด้าน การอยู่อาศัยให้ไปในทิศทางที่กำหนด โดยโครงการจะเลือกก่อสร้างในบริเวณที่ได้มีการวางแผนไว้สำหรับโซน สำหรับที่พักอาศัยเท่านั้น อาทิ บ้านพิมพฤกษา แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองที่กำหนดให้เป็นโซนที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลาง หรือพื้นที่สีเหลืองตามกฎหมายผังเมือง

 

บ้านพิมพฤกษา By พิมม่า  แนวคิดการออกแบบบ้าน มี 4 ส่วนหลักด้วยกัน ภายใต้ แนวคิด

Future house in NAN  บ้านแห่งอนาคต

 1. ด้านความมั่นคง แข็งแรง  โครงการพิมพฤกษา เป็นการออกแบบโครงสร้างโดยวิศวกร ผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เช่น เหล็กต้องมี มอก.  คอนกรีต ใช้ผลิตภัณฑ์ของ CPAC  ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้ในเครือ SCG มั่นใจได้ว่า บ้านหลัง ๆ หนึ่ง จะสามารถอยู่ได้นานมากกว่า  50  ปีขึ้นไปและ การเสริมเหล็กชนิดต้านแผ่นดินไหว
 2. ด้านสถาปัตยกรรม  โครงการพิมพฤกษาใช้รูปทรงบ้านตามสมัยนิยมให้มีความสวยงาม ทิศทางบ้านแต่ละหลัง ถูกต้องตามหลักวิชาการ การถ่ายเทอากาศที่ดี การแบ่งพื้นที่ภายในบ้านอย่างลงตัว และมีพื้นที่ว่างนอกอาคารอย่างเหมาะสม
 3. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการพิมพฤกษาก่อตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าแต่ละหลังมีสุขภาพชีวิตที่ดี และมีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ให้สามารถรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาโลกร้อน  ดังนี้

3.1การอนุรักษ์พลังงาน โครงการพิมพฤกษาเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิดเพื่อลดการใช้พลังงาน อาทิ เลือกใช้อิฐมวลเบา แทนการใช้อิฐมอญ เนื่องจากอิฐมวลเบากันความร้อนได้ดีกว่า

 • เลือกใช้ชนวนกันความร้อนใต้หลังคาเพื่อลดความร้อนลงสู่อาคาร
 • เพิ่มช่องประตูหน้าต่างให้กว้างขึ้นกว่าปกติ เพท่อช่วยระบายอากาศให้ดีขึ้น
 • เลือกใช้กระจกกันแสงสีเขียวที่สามารถกันรังสีความร้อนได้มากกว่ากระจกใสชนิดทั่วไป
 • การใช้ครีบกันแสงแดดเพื่อบังแสงแดดเข้าสู่บ้านโดยตรง

การใช้วัสดุดังกล่าวจะช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้มากถึง 30 %

3.2การลดการปล่อยน้ำทิ้ง  โดยไร้ประโยชน์ โครงการพิมพฤกษาได้เสริมระบบบ่อรับน้ำใต้ดิน เพิ่มอีก 1 ระบบ เพื่อใช้สำหรับเก็บน้ำที่เกิดจากการใช้น้ำในชีวิตประจำวันที่ผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสีย  เข้าไปเก็บไว้และให้ซึมผ่านใต้ดิน เพิ่มความชื้นให้กับต้นไม้ และในบริเวณบ้านลดการใช้น้ำในการลดน้ำต้นไม้ ได้อีกทางหนึ่ง และเพิ่มบ่อดักไขมันให้กับบ้านทุกหลัง เพื่อไม่ให้ไขมันออกสู่ภายนอกบ้านได้

3.3การบริหารจัดการขยะ โครงการได้จัดทำตู้รับขยะไว้กับบ้านทุกหลัง เพื่อไว้สำหรับเก็บขยะ คัดแยกขยะ และรณรงค์ให้บ้านแต่ละหลังมีการคัดแยกขยะ ลดการใช้ นำกลับไปใช้ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาขยะที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ ลดน้อยลงไป

3.4 เพิ่มเนื้อที่สีเขียว และปลูกต้นไม้ เพิ่มเติม ให้มีสวนสาธารณ โดยได้เพิ่มพื้นที่สีขียวเป็นจำนวนมาก ภายในโครงการ พร้อมปลูกต้นไม้นานาชนิด เพื่อให้โครงการร่มรื่น สวยงาม

 1. ด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โครงการพิมพฤกษาได้เสริมระบบความปลอดภัยด้วยการติดตั้งระบบ CCTV รอบโครงการ สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สาย (WIFI) ไว้รองรับลูกค้าที่ต้องการเทคโนโลยีไว้ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

อนาคตมีแนวคิดที่จะหาพนังงานทดแทน พลังงาน ทางเลือกมาใช้ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์

หรือ โซลาร์เซลล์ มาเสริมกับพลังงานที่เราใช้อยู่ เพื่อช่วยให้ประเทศลดการนำเข้าพลังงาน จากภายนอกให้ได้มากที่สุด 

            โครงการภายใต้การบริหารงานของ พิมม่า  ไม่ว่าจะเป็นบ้านพิมม่า  บ้านพิมษิกา และบ้านพิมพฤกษา อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดการออกแบบโครงการเดียวกัน  จึงเชื่อได้ว่าทีมงานทุกคน ของพิมม่า

จะสร้างสรรค์ ผลงาน ดูแลลูกค้าทุกคน และช่วยดูแลสังคมควบคู่ไปด้วย ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็ก ๆ ของการพัฒนาก็ตาม  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้ที่สนใจอยากมีบ้าน คุณภาพที่ดีไว้สักหลังหนึ่ง และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่อยู่ในที่นี้หรือไม่ได้มาในโอกาสนี้ ที่มีส่วนสนับสนุนให้ โครงการพิมพฤกษานี้เกิดขึ้นได้  จึงขอบขอบคุณอีกครั้ง

 

 

โครงการบ้านพิมพฤกษา มีด้วยกัน 5  แบบ

แบบพิมธารา  มีพื้นที่ใช้สอย  180 ตารางเมตร

แบบพิมดาว  มีพื้นที่ใช้สอย  200 ตารางเมตร

แบบพิมลดา  มีพื้นที่ใช้สอย  202 ตารางเมตร

แบบพิมมาดา มีพื้นที่ใช้สอย  208 ตารางเมตร

แบบพิมศิริ    มีพื้นที่ใช้สอย   249 ตารางเมตร

แบบพิมนารา#1  มีพื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร

แบบพิมนารา#2  มีพื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร

แบบทาวน์โฮม  มีพื้นที่ใช้สอย  120  ตารางเมตร

ทุกแบบจะมีห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง โดยในห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว มีห้องรับแขก

ห้องครัว  ห้องเก็บของใต้บันใด  ปลูกหญ้าโดยรอบบ้าน  โรงจอดรถ  2  คัน

พื้นชั้นล่างปูด้วยแกรนิตโต้  60 x 60 ซม.  พื้นชั้นบนปูด้วยกระเบื้องไวนิล   ระเบียงหน้าบ้านปูด้วยหินแกรนิตซากุระ  บันไดและราวบันไดทำจากไม้จริง  กระเบื้องและสุขภัณฑ์ห้องน้ำใช้ของ Cotto ค่ะ

บ้านทุกหลังจะมีระบบกำจัดปลวก โดยการวางท่อระบบอัดน้ำยาทั่วบริเวณ

และจะมีถังบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมันด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังเพิ่มชุดถังเก็บน้ำ 1000 ลิตรพร้อมกับปั้มน้ำ

เพื่อความสะดวกเวลาน้ำประปาไม่ไหล หรือแรงดันน้ำต่ำค่ะ  

กลับสู่หน้าหลัก

 
Online:  7
Visits:  196,952
Today:  43
PageView/Month:  1,461